Општина Македонска Каменица

ГРАЃАНСКИ СЕРВИС - Добредојдовте

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз живот...

Руен 2015

Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“. Средбата беш...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА  НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА О...

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОД-ПРОЕКТ „рЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА во МАкедонска каменица“   Општина МАКЕДОНСКА ...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10...

Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

Денес на месноста викана „Еленец“ по четврти пат се одржа средбата помеѓу здруженијата на пензионери од Македонија. Повеќе од 6.000 посетители, од сит...

„Кампања за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот“

Вчера на потегот од Градскиот плоштад во Македонска Каменица преку „Еленец“ - село Цера па се до Царев Врв се одржа авто-мото релито кое веќе неколку ...

Почит за загинатите полицајци во Куманово

Денес, во 19 часот, од паркот со спомениците на Миле Јаневски - Џингар и Вера Јоциќ, започна Почесниот мaрш во чест на припадниците на безбедносните...

Пролетно порибување на Kалиманско езеро

Денеска во езерото Калиманци беа пуштени над 10.000 парчиња или 380 килограми подмладок на крап кој беше обезбеден од Општината преку Риболовното др...

 • Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

  Tuesday, 07 July 2015 12:32
 • Руен 2015

  Sunday, 05 July 2015 19:36
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

  Monday, 29 June 2015 00:00
 • РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

  Thursday, 18 June 2015 13:42
 • Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

  Tuesday, 09 June 2015 09:14
 • Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

  Sunday, 07 June 2015 23:34
 • „Кампања за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот“

  Monday, 25 May 2015 07:59
 • Почит за загинатите полицајци во Куманово

  Tuesday, 12 May 2015 20:46
 • Пролетно порибување на Kалиманско езеро

  Friday, 08 May 2015 15:02

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА СО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

E-mail Print PDF

СООПШТЕНИЕ

            Почитувани,

                Комисијата за заштита од дискриминација, со оваа соопштение Ве инфорфмира дека на ден 09.10.2015 година со почеток од 10:00 часот во општина Македонска Каменица ќе одржи отворен ден/информативна работилница.

                Отворениот ден ќе се состои од два дела, односно првиот дел е презентација на информации и сознанија на Законот за спречување и заштита од дискриминација кој ќе биде наменет повеќе за претставниците на институциите на локално ниво, и втор дел од 12:30 до 15:30 часот кој ќе биде наменет за граѓаните за нивна практична едукација и комуникација.

                Ве покануваме да присуствувате на презентацијата од страна претседателот на Комисијата за заштита од дискриминација – Душко Миновски, или пак, на вториот дел за практична примена на ЗСЗД, консултација, советување, разговор за случаи на дискриминација, поднесување на претставки и тн.

Со почит,           

                                                                                Комисија за заштита од дискриминација

ДНЕВЕН РЕД

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА СО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

(општина Македонска Каменица, Петок, 09.10.2015, со почеток од 10:00

 

10:00 -10:30 Пристигнување и евиденција на присутни

 10:30 – 11:30 Презентација за Законот за спречување и заштита од дискриминација и работата на Комисијата за заштита од дискриминација

(претседател на Комисијата за заштита од дискриминација – Душко Миновски)

 11:30 – 12:00 Дискусија

 12:00 – 12:30 Освежување

12:30 – 15:30 Средба со граѓани

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА (2015-2030), ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

E-mail Print PDF

Согледувајќи ја потребата за продолжување на процесот на општествено-економски и просторен развој на Македонска Каменица, но и заради изминатиот плански период на важност на досегашниот ГУП (1995-2010) и задоволување на законските прописи во постапката на легализација на бесправно изградените објекти, општина Македонска Каменица (иницијатор на Планот) започна постапка за изработка на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (измени и дополнувања), за период 2015-2030.

Организацијата на просторот и изборот на прифатливо урбанистичко решение со специфична намена на земјиштето, зависи од повеќе развојни фактори, односно од локациско-инфраструктурните можности, тековните состојби во економскиот развој, а особено од стандардите за заштита на животната средина.

Измените и дополнувањата на ГУП за Македонска Каменица ќе овозможат понатамошен развој на градот во однос на проширување на планскиот опфат на градот, дефинирање на намената на новите површини, како и корекции на претходниот план во согласност со сегашните и планираните потреби на корисниците на просторот. При тоа, истиот ќе овозможи максимално искористување на условите кои ги нуди просторот, земјиштето, создадените вредности и реалните можности на Градот.

Директивата за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC) и Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15), бараат одредени планови, програми и стратегии, за кои постои веројатност дека би можеле да имаат значително влијание врз животната средина, да бидат предмет на Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС).

Овој документ е Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на Генерален Урбанистички План за Македонска Каменица (2015-2030) кој можете да го сименте на овој линк ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА (2015-2030)

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Македонска Каменица за 2015 година

E-mail Print PDF

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/2014; 42/2015 и 44/2015) Градоначалникот на општината Македонска Каменица го донесува следното

 С О О П Ш Т Е Н И Е

                             Се известуваат правните и физичките лица дека се распишува:

 ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Македонска Каменица за 2015 година

                            Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/2014; 42/2015 и 44/2015) во третиот квартал од 2015 година.

 • Во периодот од 30 дена сите заинтересирани правни и физички лица треба да достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од членот 7 став 1 точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од горенаведениот Закон;
 • Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов урбанистички план, изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или пак урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата;
 • Јавниот повик ќе трае од 21.09.2015 година до 21.10.2015 година сметано од објавата во дневниот весник „Дневник“;
 • Јавниот повик ќе биде објавен и на веб страната на општината Македонска Каменица, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и преку објава во службено гласило на општината Македонска Каменица.
 • Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават во писмена форма преку архивата на општината Македонска Каменица до одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во горенаведениот рок.
 • За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативите;
 • Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Македонска Каменица за 2015 година;
 • Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се подносители на иницијативите.

                                                                                       ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

                                                                                                            Градоначалник

                                                                                                    д- р Дарко Митевски

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

E-mail Print PDF

javna_konsultacija_sasa-toranica016

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз животната средина околу изградбата на државниот пат П1210 од Крива Паланка до Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса.

Read more...

Руен 2015

E-mail Print PDF

DSC1Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“.

Средбата беше организирана од ЕД “Здравец 2002“ од Македонска Каменица, ПД “Руен“ од Крива Паланка и ТД “Осогово“ од Ќустендил република Бугарија. Свој придонес за успешнто организирање на Средбата дадоа над 30 спортско-рекреативни и планинарски здруженија од регионот кои со своето присуство му дадоа масовност на овој настан.

Read more...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

E-mail Print PDF

sasa046

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА  НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1210, КРИВА ПАЛАНКА –МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ДЕЛНИЦА ОД РУДНИК ТОРАНИЦА ДО РУДНИК САСА  

Јавното претпријатие за државни патишта ја известува засегнатата јавност дека планира да реализира Проект за “Изградба на државен пат Крива Паланка – Македонска Каменица, Р1210 делница од рудник Тораница до рудник Саса “ во должина од 19,375 км. 

Read more...

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

E-mail Print PDF

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ПОД-ПРОЕКТ „рЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА во МАкедонска каменица

 

new_kicОпштина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка, обезбеди финансиски средства за реализација на под-проектот „Реконструкција, адаптација и надградба на Дом на култура во Македонска Каменица“.

Имплементацијата на проектот предвидено е да трае 12 месеци.

Read more...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

E-mail Print PDF

GUP_oviВрз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на општина Македонска Каменица, на ден 23.04.2015 

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Read more...

Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

E-mail Print PDF

Денес на месноста викана „Еленец“ по четврти пат се одржа средбата помеѓу здруженијата на пензионери од Македонија. Повеќе од 6.000 посетители, од сите краеви на babiba_banica_2015097Македонија, беа дел од оваа манифестација. Покрај пензионерите, стотици млади луѓе, присуствуваа на „Бабина Баница“ - настанот кој традиционално се одржува на локалитетот „Еленец“ во село Цера, Македонска Каменица. Годинешнава манифестација ги урна сите досегашни рекорди, а гостите можеа да уживаат во живописниот пејзаж, традиционално подготвената баница под вршник и селска манџа.

Read more...

Page 1 of 25

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Home