GRB color 150 200Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Гроадоначалникот на општина Македонска Каменица, на ден 10.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Врз основа на член 35 став 3 од од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/2014, бр.44/2015, бр.193/2015, бр.31/2016,163/2016) и член 38 од Статутот на општина М. Каменица ( Сл. гласник на општина М. Каменица бр. 4/05), Градоначалникот на општина Македонска Каменица го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

                За организирање на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог детален урбанистички план за блок 13, КО Каменица (плански период 2017-2022) за град Македонска Каменица со површина од 15,30 ха во следниот урбан опфат :

  • Осовина на улица Церска;
  • Западна граница на КП 3793;
  • Граница на плански опфат по ГУП;

IMG 8289Врз основа на Правилник за правото и начинот на користење на бесплатен превоз донесен од страна на Советот на општина Македонска Каменица , заведен под број 08-1905/1 од 10.10.2016 година, Градоначалникот на општина Македонска Каменица го распишува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК зА користење на бесплатен превоз за жителите од селските средини

Се известуваат граѓаните жители на селата: Моштица, Саса 1 и Саса 2, Луковица, Косевица, Костин Дол, Цера 1 и Цера 2, Дулица и Тодоровци, дека согласно Правилник за правото и начинот на користење на бесплатен превоз заведен под број 08-1095/1   од 10.10.2016 година може да користат басплатен јавен превоз. Бесплатниот јавен превоз може да го користат следните категории на граѓани:

  •  -       Пензионери
  • -       Лица корисници на социјална парична помош
  • -       Лица корисници на постојана парична помош
  • -       Хендикепирани лица

Заинтересираните лица треба да ги достават следните документи: