IMG 1361Co цел за продолжување и унапредување на досегашната соработка, комуникација и коордннација соглагно Законот за управување со кризи, денес Градоначалникот на општина Македонска Каменица Соња Стеманкова оствари средба со Раководителот на Регионалниот Центар за Управуцвање со Кризи од Делчево – Драган Балас.

На средбата беа присуствуваа и Виктор Ристовски – Помлад соработник за заштита, спасување и управување со кризна состојба и безбедност и здравје при работа од Одделението за правни и општи работи и јавни дејности од Општинската администрација и Боге Јанковски – Помлад соработник при Регионалниот Центар за Управуцвање со Кризи од Делчево – подрачна канцеларија – Македонска Каменица.

На средбата беа објаснети задачите и активносгиге кои ги извршува Регионалниот центар за управување со кризи - Долчево кој е одговорен за општииите Делчево и Македонска Каменица и обврските на Општина Македонска Каменица во Системот за управуање со кризи.

IMG_1359.JPG На средбата беа присуствуваа и Виктор Ристовски – Помлад соработник за заштита, спасување и управување со кризна состојба и безбедност и здравје при работа од Одделението за правни и општи работи и јавни дејности од Општинската администрација Боге Јанковски – Помлад соработник при Регионалниот Центар за Управуцвање со Кризи од Делчево – подрачна канцеларија – Македонска Каменица Градоначалникот на општина Македонска Каменица Соња Стеманкова оствари средба со Раководителот на Регионалниот Центар за Управуцвање со Кризи од Делчево – Драган Балас