fShare
0

Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши работите што се однесуваат на:

 • подготвување на актите на Советот и Градоначалникот;
 • подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и повремени комисии;
 • вршење на стручни работи за Советот и Градоначалникот;
 • изготвување на стручно - аналитички и други материјали за Советот и работните тела;
 • учествување во изготвувањето на други одлуки и општи акти од другите одделенија;
 • следење на усогласеноста на одлуките и другите општи акти на Општината со законите и другите прописи и предлагање соодветни активности за нивно усогласување;
 • давање мислење на органите на Општината во врска со примената на законите и другите прописи;
 • подготвување и издавање на службен гласник на Општина Македонска Каменица;
 • доставување информации и податоци во врска со активностите на Општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
 • евиденција на сопственоста на Општината и други работи определени со закон;
 • подготвување на постапка за решавање во управни спорови;
 • подготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои Општината е тужител или тужен;
 • изготвување одлуки и прописи, програми, информации и други акти;
 • примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки;
 • следење и согледување на потребите од јавни набаки во субјектот со органите и подрачните единици во негов состав;
 • изготвување на годишен план за јавни набавки и негова реализација;
 • ракување и чување на документи на Општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;         
 • канцелариско и архивско работење;
 • административно – техничките работи за потребите на месните заедници;
 • заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот;
 • вршење на работите поврзани со одржување на чистотата во работните простории и општинското дворно место;
 • вршење на работи од областа на културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената заштита согласно Законот за локалната самоуправа;
 • спроведување на мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од елементарни непогоди и од други последици и
 • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на Општината.

Во Одделението за правни и општи работи и јавни дејности должностите ги извршуваат следниве административни службеници:

Адмиистративен службеник

 Работно место

контакт телефон 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Помлад соработник за заштита, спасување и управување со кризна состојба и безбедност и здравје при работа

033- 432 741 лок. 114

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Референт за административно документациони работи

033- 432 741 лок. 104

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Референт за административно документациони работи

033- 432 741 лок. 103

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Референт за упатување на странки/граѓани

033- 432 741 лок. 100

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Соработник – систем администратор

033- 432 741 лок. 119

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Самостоен референт – информатичар

033- 432 741 лок. 117

 

ПОМОШНО - ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Блашка Соколова

Хигиеничарка

033- 432 741 лок. 112

Јоцо Стоилов

Курир

033- 432 741 лок. 112

Бранко Илиев

Курир

033- 432 741 лок. 112

Трајчо Тодоров

Возач

033- 432 741 лок. 112

fShare
0