fShare
0

Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

 • просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување на постапка за донесување на урбанистички планови;
 • изготвување на програма за изработка на урбанистички планови;
 • изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно земјиште;
 • извршување на работите околу издавање одобрение за градба од надлежност на Општината;
 • уредување на просторот и уредување на градби;
 • изградба, одржување, реконструкција и заштита на локални патишта, улици и други инфаструктурни објекти;
 • устројувања на евиденција за имињата на улиците со куќни броеви и другите инфраструктурни објекти;
 • снабдување со вода за пиење;
 • одведување и третман на атмосферски и отпаднни води;
 • одржување на јавното осветлување;
 • одржување на јавната чистота;
 • одржување и користење на зелени површини;
 • општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна сигнализација;
 • спроведување на законите од сферата на животна средина, спроведување на политиките за заштита на животна средина и донесување мерки за заштита и спречување од загадување на животната средина и природа;
 • планирање на локалниот економски развој;
 • изготвување на проекти и стратешки документи за развој на Општината;
 • подршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништво;
 • остварување соработка со меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации;
 • собирање податоци од значење за работењето на Општината и давање информации на населението за работењето на Општината и други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на Општината.

Во Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој должностите ги извршуваат следниве административни службеници:

Адмиистративен службеник

 Работно место

контакт телефон 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Помлад соработник – урбанистички планер

033- 432 741 лок. 109

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Самостоен референт за комунални работи

033- 432 741 лок. 110

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Советник за планирање на локален економски развој

033- 432 741 лок. 106

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Соработник за комунални дејности

033- 432 741 лок. 123

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Советник за урбанистичко планирање

033- 432 741 лок. 107

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Соработник за уредување на градежно земјиште

033- 432 741 лок. 105

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Референт за геодетски работи

033- 432 741 лок. 118

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Помлад соработник за сообраќај и патишта

033- 432 741 лок. 116

fShare
0